Om FOS

FOS er ein organisasjon som omfattar kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio i Sunnhordland. Hovudmål for FOS er å samarbeida om oppgåver som vert løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå.

Vår hovudoppgåve er kompetanseheving for våre kommunalt tilsette og andre samarbeidsaktørar. Ved å samstille kvarandre gjennom felles kurs og kompetanseaukande aktivitetar sørger me for jamnt og aukande kunnskapsnivå på tvers av kommunane. Gjennom året organiserer og deltek kommunalt tilsette og andre tilknytta medlemmer på kurs, workshops konferansar som sørger for  kompetanseheving innan felt retta mot barn og ungdom. Kursa er rabatterte eller gratis for medlemmer. Meir informasjon kring prisar finn du her.

Samarbeidet vert organisert som  ein prosjektorganisasjon med ei styringsgruppe, ei grunnskulegruppe, ei barnehagegruppe, ei kulturskulegruppe samt leiarfora for PPT. Utover dette kan det opprettast ulike prosjektgrupper/nettverk/utval etter behov. Kommunane skiftar på å ha sekretariat og leiing – frå og med januar 2019 har Kvinnherad leiinga ved styreleiar Anne Sofie Bjelland Kjeka. Sekretariatet ligg i Sveio.

Retningsliner FOS 

STYRINGSGRUPPA

Samansetjing: Ein fast representant frå leiargruppa i kvar kommune  med ansvar for oppvekstområdet. Styringsgruppa sine medlemmer har ikkje varafolk.

Oppgåver: Styringsgruppa skal ha det overordna ansvaret for all verksemd i FOS og samordna det dei andre gruppene arbeider med. Herunder ligg og økonomisk ansvar for verksemda. Styringsgruppa kan oppretta nye undergrupper ved behov. Alle nye ad-hoc grupper eller nettverk skal godkjennast av Styringsgruppa.

Leiing: Leiarfunksjonen i Styringsgruppa skal rullerast med 2 års funksjonstid.

Leiing av FOS skiftar slik mellom kommunane:
Kvinnherad – Bømlo – Stord – Sveio – Fitjar – Etne.

Leiar/nestleiar representerer FOS i AU hos Fylkesmannen si Utdanningsavdeling. Leiar/nestleiar representerer og regionen i andre samarbeidsfora.

Dei ulike leiarfora og samarbeidspartane møter etter behov med 1 representant kvar. Representantar for Fylkesmannen, HSH, Vidaregåande skule og PPT møter etter avtale, eller når det er aktuelle saker.

Styringsgruppa er nå samansett slik (berre dei som møter fast):

Anne Sofie Bjelland Kjeka – Kvinnherad, leiar
53 48 31 89

John Karsten Raunholm – Fitjar
53 45 85 25

Elisabeth Nygaard – Sveio
53 74 80 92

Bjørn Håvard Bjørklund – Bømlo, nestleiar
53 42 30 54

Mona Rasmussen Sævik – Etne
53 75 80 26

Mariann Jacobsen Hilt – Stord,
53 49 66 63

Utviklingsrettleiar- Hege H. Steindal. Mob. 93832 432.

GRUNNSKULEGRUPPA

FOS er ein organisasjon som omfattar kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio i Sunnhordland. Hovudmål for FOS er å samarbeida om oppgåver som vert løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå.

Vår hovudoppgåve er kompetanseheving for våre kommunalt tilsette og andre samarbeidsaktørar. Ved å samstille kvarandre gjennom felles kurs og kompetanseaukande aktivitetar sørger me for jamnt og aukande kunnskapsnivå på tvers av kommunane. Gjennom året organiserer og deltek kommunalt tilsette og andre tilknytta medlemmer på kurs, workshops konferansar som sørger for  kompetanseheving innan felt retta mot barn og ungdom. Kursa er rabatterte eller gratis for medlemmer. Meir informasjon kring prisar finn du her.

Samarbeidet vert organisert som  ein prosjektorganisasjon med ei styringsgruppe, ei grunnskulegruppe, ei barnehagegruppe, ei kulturskulegruppe samt leiarfora for PPT. Utover dette kan det opprettast ulike prosjektgrupper/nettverk/utval etter behov. Kommunane skiftar på å ha sekretariat og leiing – frå og med januar 2019 har Kvinnherad leiinga ved styreleiar Anne Sofie Bjelland Kjeka. Sekretariatet ligg i Sveio.

Retningsliner FOS 

STYRINGSGRUPPA

Samansetjing: Ein fast representant frå leiargruppa i kvar kommune  med ansvar for oppvekstområdet. Styringsgruppa sine medlemmer har ikkje varafolk.

Oppgåver: Styringsgruppa skal ha det overordna ansvaret for all verksemd i FOS og samordna det dei andre gruppene arbeider med. Herunder ligg og økonomisk ansvar for verksemda. Styringsgruppa kan oppretta nye undergrupper ved behov. Alle nye ad-hoc grupper eller nettverk skal godkjennast av Styringsgruppa.

Leiing: Leiarfunksjonen i Styringsgruppa skal rullerast med 2 års funksjonstid.

Leiing av FOS skiftar slik mellom kommunane:
Kvinnherad – Bømlo – Stord – Sveio – Fitjar – Etne.

Leiar/nestleiar representerer FOS i AU hos Fylkesmannen si Utdanningsavdeling. Leiar/nestleiar representerer og regionen i andre samarbeidsfora.

Dei ulike leiarfora og samarbeidspartane møter etter behov med 1 representant kvar. Representantar for Fylkesmannen, HSH, Vidaregåande skule og PPT møter etter avtale, eller når det er aktuelle saker.

Styringsgruppa er nå samansett slik (berre dei som møter fast):

Anne Sofie Bjelland Kjeka – Kvinnherad, leiar
53 48 31 89

John Karsten Raunholm – Fitjar
53 45 85 25

Elisabeth Nygaard – Sveio
53 74 80 92

Bjørn Håvard Bjørklund – Bømlo, nestleiar
53 42 30 54

Mona Rasmussen Sævik – Etne
53 75 80 26

Mariann Jacobsen Hilt – Stord,
53 49 66 63

Utviklingsrettleiar- Hege H. Steindal. Mob. 93832 432.

GRUNNSKULEGRUPPA

Samansetjing:

Skulefagleg rådgivar frå kvar kommune. Grunnskulegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk.

Oppgåver:

Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning og vidareutdanning innanfor grunnskule og vaksenopplæring . Grunnskulegruppa skal og på oppdrag eller etter avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av andre kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak. Saman med representantar for FOS-kommunane, har og gruppa ansvar for regionale tiltak innan Den kulturelle skulesekken (DKS)i Hordaland.

Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år om gangen.

2019/2020 er Grunnskulegruppa slik samansett:

Petter Steen, leiar – Sveio
53 74 80 94
petter.steen@sveio.kommune.no

Kristine Sætre – Bømlo
53 42 30 66
kristine.saetre@bomlo.kommune.no

Dagfinn Garnes-Johnsen – Etne
53 75 81 25
dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no

Mone Nilsen, leiar – Fitjar
97 08 95 98
moni@fitjar.kommune.no

Heidi Anita Solheim – Kvinnherad
48 89 56 33
heidi.solheim@kvinnherad.kommune.no>

Siri Marie Erland, nestleiar – Stord
91 15 04 00
siri.marie.erland@stord.kommune.no

Hege H. Steindal, Utviklingsrettleiar – FOS
938 32 432
hege.steindal@sveio.kommune.no

BARNEHAGEGRUPPA

Samansetjing: Barnehagefagleg rådgivar frå kvar kommune. Barnehagegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk

Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning innanfor barnehagesektoren. Barnehagegruppa skal og på oppdrag eller etter avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak.

Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år om gangen.

Desse er med i Barnehagegruppa :

Gunnhild Staupe  – Sveio
99 61 96 74
gsaks@sveio.kommune.no

Kristin Skare, leiar – Bømlo
95 75 01 51
kristin.skare@bomlo.kommune.no

Dagfinn Garnes Johnsen, nestleiar  – Etne
53 75 81 25
dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no

Mone Nilsen – Fitjar
97 08 95 98
moni@fitjar.kommune.no

Signy Aa. Prestnes – Kvinnherad
91 64 33 79
signy.aarre.prestnes@kvinnherad.kommune.no

Ragnhild Storebø – Stord
53 49 69 14
ragnhild.storeboe@stord.kommune.no

Hege H. Steindal, Utviklingsrettleiar – FOS
938 32 432
hege.steindal@sveio.kommune.no

Møteplan

KULTURSKULEGRUPPA

Samansetjing: Kulturskulerektor frå kvar kommune. Kulturskulegruppa sine medlemmar har ikkje varafolk.
Oppgåver: Gruppa skal kartlegge trong for, ta initiativ til, samt arrangere kurs innanfor kulturskulesektoren. Kulturskulegruppa skal og på oppdrag eller avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av andre kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak.
Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år av gongen og står sjølv for møteinnkalling og referat.

2018/2019 er Kulturskulegruppa slik samansett:

Stein Høyland – Bømlo
92 86 52 83
stein.hoyland@bomlo.kommune.no

Morten Odeen – Etne
90 88 06 77
morten.odeen@etne.kommune.no

Håvard Kroka – Fitjar
90 87 55 94
hakr@fitjar.kommune.no

Kirill Zimin – Kvinnherad
45 66 58 92
kirill.zimin@kvinnherad.kommune.no

Anne Lene Østvold Jordåen – Stord
48 04 33 86
anne.lene.ostvold.jordaen@stord.kommune.no

Pål Jøsok – Sveio
90 11 65 25
paal.josok@sveio.kommune.no

Leiar: Anne Lene Østvold Jordåen

Austevoll og Tysnes møter og i kulturskulegruppa.

Kontaktinfo

FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Mob: +47 93832432

E-post: hege.steindal@sveio.kommune.no

BARNEHAGEGRUPPA

FOS er ein organisasjon som omfattar kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio i Sunnhordland. Hovudmål for FOS er å samarbeida om oppgåver som vert løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå.

Vår hovudoppgåve er kompetanseheving for våre kommunalt tilsette og andre samarbeidsaktørar. Ved å samstille kvarandre gjennom felles kurs og kompetanseaukande aktivitetar sørger me for jamnt og aukande kunnskapsnivå på tvers av kommunane. Gjennom året organiserer og deltek kommunalt tilsette og andre tilknytta medlemmer på kurs, workshops konferansar som sørger for  kompetanseheving innan felt retta mot barn og ungdom. Kursa er rabatterte eller gratis for medlemmer. Meir informasjon kring prisar finn du her.

Samarbeidet vert organisert som  ein prosjektorganisasjon med ei styringsgruppe, ei grunnskulegruppe, ei barnehagegruppe, ei kulturskulegruppe samt leiarfora for PPT. Utover dette kan det opprettast ulike prosjektgrupper/nettverk/utval etter behov. Kommunane skiftar på å ha sekretariat og leiing – frå og med januar 2019 har Kvinnherad leiinga ved styreleiar Anne Sofie Bjelland Kjeka. Sekretariatet ligg i Sveio.

Retningsliner FOS 

STYRINGSGRUPPA

Samansetjing: Ein fast representant frå leiargruppa i kvar kommune  med ansvar for oppvekstområdet. Styringsgruppa sine medlemmer har ikkje varafolk.

Oppgåver: Styringsgruppa skal ha det overordna ansvaret for all verksemd i FOS og samordna det dei andre gruppene arbeider med. Herunder ligg og økonomisk ansvar for verksemda. Styringsgruppa kan oppretta nye undergrupper ved behov. Alle nye ad-hoc grupper eller nettverk skal godkjennast av Styringsgruppa.

Leiing: Leiarfunksjonen i Styringsgruppa skal rullerast med 2 års funksjonstid.

Leiing av FOS skiftar slik mellom kommunane:
Kvinnherad – Bømlo – Stord – Sveio – Fitjar – Etne.

Leiar/nestleiar representerer FOS i AU hos Fylkesmannen si Utdanningsavdeling. Leiar/nestleiar representerer og regionen i andre samarbeidsfora.

Dei ulike leiarfora og samarbeidspartane møter etter behov med 1 representant kvar. Representantar for Fylkesmannen, HSH, Vidaregåande skule og PPT møter etter avtale, eller når det er aktuelle saker.

Styringsgruppa er nå samansett slik (berre dei som møter fast):

Anne Sofie Bjelland Kjeka – Kvinnherad, leiar
53 48 31 89

John Karsten Raunholm – Fitjar
53 45 85 25

Elisabeth Nygaard – Sveio
53 74 80 92

Bjørn Håvard Bjørklund – Bømlo, nestleiar
53 42 30 54

Mona Rasmussen Sævik – Etne
53 75 80 26

Mariann Jacobsen Hilt – Stord,
53 49 66 63

Utviklingsrettleiar-

Hege H. Steindal. Mob. 93832 432.

GRUNNSKULEGRUPPA

Samansetjing:

Skulefagleg rådgivar frå kvar kommune. Grunnskulegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk.

Oppgåver:

Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning og vidareutdanning innanfor grunnskule og vaksenopplæring . Grunnskulegruppa skal og på oppdrag eller etter avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av andre kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak. Saman med representantar for FOS-kommunane, har og gruppa ansvar for regionale tiltak innan Den kulturelle skulesekken (DKS)i Hordaland.

Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år om gangen.

2019/2020 er Grunnskulegruppa slik samansett:

Petter Steen, leiar – Sveio
53 74 80 94
petter.steen@sveio.kommune.no

Kristine Sætre – Bømlo
53 42 30 66
kristine.saetre@bomlo.kommune.no

Dagfinn Garnes-Johnsen – Etne
53 75 81 25
dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no

Mone Nilsen, leiar – Fitjar
97 08 95 98
moni@fitjar.kommune.no

Heidi Anita Solheim – Kvinnherad
48 89 56 33
heidi.solheim@kvinnherad.kommune.no>

Siri Marie Erland, nestleiar – Stord
91 15 04 00
siri.marie.erland@stord.kommune.no

Hege H. Steindal, Utviklingsrettleiar – FOS
938 32 432
hege.steindal@sveio.kommune.no

BARNEHAGEGRUPPA

Samansetjing: Barnehagefagleg rådgivar frå kvar kommune. Barnehagegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk

Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning innanfor barnehagesektoren. Barnehagegruppa skal og på oppdrag eller etter avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak.

Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år om gangen.

Desse er med i Barnehagegruppa :

Gunnhild Staupe  – Sveio
99 61 96 74
gsaks@sveio.kommune.no

Kristin Skare, leiar – Bømlo
95 75 01 51
kristin.skare@bomlo.kommune.no

Dagfinn Garnes Johnsen, nestleiar  – Etne
53 75 81 25
dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no

Mone Nilsen – Fitjar
97 08 95 98
moni@fitjar.kommune.no

Signy Aa. Prestnes – Kvinnherad
91 64 33 79
signy.aarre.prestnes@kvinnherad.kommune.no

Ragnhild Storebø – Stord
53 49 69 14
ragnhild.storeboe@stord.kommune.no

Hege H. Steindal, Utviklingsrettleiar – FOS
938 32 432
hege.steindal@sveio.kommune.no

Møteplan

KULTURSKULEGRUPPA

Samansetjing: Kulturskulerektor frå kvar kommune. Kulturskulegruppa sine medlemmar har ikkje varafolk.
Oppgåver: Gruppa skal kartlegge trong for, ta initiativ til, samt arrangere kurs innanfor kulturskulesektoren. Kulturskulegruppa skal og på oppdrag eller avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av andre kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak.
Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år av gongen og står sjølv for møteinnkalling og referat.

2018/2019 er Kulturskulegruppa slik samansett:

Stein Høyland – Bømlo
92 86 52 83
stein.hoyland@bomlo.kommune.no

Morten Odeen – Etne
90 88 06 77
morten.odeen@etne.kommune.no

Håvard Kroka – Fitjar
90 87 55 94
hakr@fitjar.kommune.no

Kirill Zimin – Kvinnherad
45 66 58 92
kirill.zimin@kvinnherad.kommune.no

Anne Lene Østvold Jordåen – Stord
48 04 33 86
anne.lene.ostvold.jordaen@stord.kommune.no

Pål Jøsok – Sveio
90 11 65 25
paal.josok@sveio.kommune.no

Leiar: Anne Lene Østvold Jordåen

Austevoll og Tysnes møter og i kulturskulegruppa.

Kontaktinfo

FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Mob: +47 93832432

E-post: hege.steindal@sveio.kommune.no

KULTURSKULEGRUPPA

FOS er ein organisasjon som omfattar kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio i Sunnhordland. Hovudmål for FOS er å samarbeida om oppgåver som vert løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå.

Vår hovudoppgåve er kompetanseheving for våre kommunalt tilsette og andre samarbeidsaktørar. Ved å samstille kvarandre gjennom felles kurs og kompetanseaukande aktivitetar sørger me for jamnt og aukande kunnskapsnivå på tvers av kommunane. Gjennom året organiserer og deltek kommunalt tilsette og andre tilknytta medlemmer på kurs, workshops konferansar som sørger for  kompetanseheving innan felt retta mot barn og ungdom. Kursa er rabatterte eller gratis for medlemmer. Meir informasjon kring prisar finn du her.

Samarbeidet vert organisert som  ein prosjektorganisasjon med ei styringsgruppe, ei grunnskulegruppe, ei barnehagegruppe, ei kulturskulegruppe samt leiarfora for PPT. Utover dette kan det opprettast ulike prosjektgrupper/nettverk/utval etter behov. Kommunane skiftar på å ha sekretariat og leiing – frå og med januar 2019 har Kvinnherad leiinga ved styreleiar Anne Sofie Bjelland Kjeka. Sekretariatet ligg i Sveio.

Retningsliner FOS 

STYRINGSGRUPPA

Samansetjing: Ein fast representant frå leiargruppa i kvar kommune  med ansvar for oppvekstområdet. Styringsgruppa sine medlemmer har ikkje varafolk.

Oppgåver: Styringsgruppa skal ha det overordna ansvaret for all verksemd i FOS og samordna det dei andre gruppene arbeider med. Herunder ligg og økonomisk ansvar for verksemda. Styringsgruppa kan oppretta nye undergrupper ved behov. Alle nye ad-hoc grupper eller nettverk skal godkjennast av Styringsgruppa.

Leiing: Leiarfunksjonen i Styringsgruppa skal rullerast med 2 års funksjonstid.

Leiing av FOS skiftar slik mellom kommunane:
Kvinnherad – Bømlo – Stord – Sveio – Fitjar – Etne.

Leiar/nestleiar representerer FOS i AU hos Fylkesmannen si Utdanningsavdeling. Leiar/nestleiar representerer og regionen i andre samarbeidsfora.

Dei ulike leiarfora og samarbeidspartane møter etter behov med 1 representant kvar. Representantar for Fylkesmannen, HSH, Vidaregåande skule og PPT møter etter avtale, eller når det er aktuelle saker.

Styringsgruppa er nå samansett slik (berre dei som møter fast):

Anne Sofie Bjelland Kjeka – Kvinnherad, leiar
53 48 31 89

John Karsten Raunholm – Fitjar
53 45 85 25

Elisabeth Nygaard – Sveio
53 74 80 92

Bjørn Håvard Bjørklund – Bømlo, nestleiar
53 42 30 54

Mona Rasmussen Sævik – Etne
53 75 80 26

Mariann Jacobsen Hilt – Stord,
53 49 66 63

Utviklingsrettleiar- Hege H. Steindal. Mob. 93832 432.

GRUNNSKULEGRUPPA

Samansetjing:

Skulefagleg rådgivar frå kvar kommune. Grunnskulegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk.

Oppgåver:

Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning og vidareutdanning innanfor grunnskule og vaksenopplæring . Grunnskulegruppa skal og på oppdrag eller etter avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av andre kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak. Saman med representantar for FOS-kommunane, har og gruppa ansvar for regionale tiltak innan Den kulturelle skulesekken (DKS)i Hordaland.

Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år om gangen.

2019/2020 er Grunnskulegruppa slik samansett:

Petter Steen, leiar – Sveio
53 74 80 94
petter.steen@sveio.kommune.no

Kristine Sætre – Bømlo
53 42 30 66
kristine.saetre@bomlo.kommune.no

Dagfinn Garnes-Johnsen – Etne
53 75 81 25
dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no

Mone Nilsen, leiar – Fitjar
97 08 95 98
moni@fitjar.kommune.no

Heidi Anita Solheim – Kvinnherad
48 89 56 33
heidi.solheim@kvinnherad.kommune.no>

Siri Marie Erland, nestleiar – Stord
91 15 04 00
siri.marie.erland@stord.kommune.no

Bjørn Tore Enerstvedt, dagleg leiar – FOS
92 09 36 81
bjorn.tore.enerstvedt@sveio.kommune.no

BARNEHAGEGRUPPA

Samansetjing: Barnehagefagleg rådgivar frå kvar kommune. Barnehagegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk

Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning innanfor barnehagesektoren. Barnehagegruppa skal og på oppdrag eller etter avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak.

Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år om gangen.

Desse er med i Barnehagegruppa :

Gunnhild Staupe  – Sveio
99 61 96 74
gsaks@sveio.kommune.no

Kristin Skare, leiar – Bømlo
95 75 01 51
kristin.skare@bomlo.kommune.no

Dagfinn Garnes Johnsen, nestleiar  – Etne
53 75 81 25
dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no

Mone Nilsen – Fitjar
97 08 95 98
moni@fitjar.kommune.no

Signy Aa. Prestnes – Kvinnherad
91 64 33 79
signy.aarre.prestnes@kvinnherad.kommune.no

Ragnhild Storebø – Stord
53 49 69 14
ragnhild.storeboe@stord.kommune.no

Hege H. Steindal, Utviklingsrettleiar – FOS
938 32 432
hege.steindal@sveio.kommune.no

Møteplan

KULTURSKULEGRUPPA

Samansetjing: Kulturskulerektor frå kvar kommune. Kulturskulegruppa sine medlemmar har ikkje varafolk.
Oppgåver: Gruppa skal kartlegge trong for, ta initiativ til, samt arrangere kurs innanfor kulturskulesektoren. Kulturskulegruppa skal og på oppdrag eller avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av andre kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak.
Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år av gongen og står sjølv for møteinnkalling og referat.

2018/2019 er Kulturskulegruppa slik samansett:

Stein Høyland – Bømlo
92 86 52 83
stein.hoyland@bomlo.kommune.no

Morten Odeen – Etne
90 88 06 77
morten.odeen@etne.kommune.no

Håvard Kroka – Fitjar
90 87 55 94
hakr@fitjar.kommune.no

Kirill Zimin – Kvinnherad
45 66 58 92
kirill.zimin@kvinnherad.kommune.no

Anne Lene Østvold Jordåen – Stord
48 04 33 86
anne.lene.ostvold.jordaen@stord.kommune.no

Pål Jøsok – Sveio
90 11 65 25
paal.josok@sveio.kommune.no

Leiar: Anne Lene Østvold Jordåen

Austevoll og Tysnes møter og i kulturskulegruppa.

Kontaktinfo

FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Mob: +47 93832432

E-post: hege.steindal@sveio.kommune.no

Kontaktinfo

FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Mob: +47 93832432

E-post: hege.steindal@sveio.kommune.no