Om FOS

FOS er ein organisasjon som omfattar kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio i Sunnhordland. Hovudmål for FOS er å samarbeida om oppgåver som vert løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå.

Vår hovudoppgåve er kompetanseheving for våre kommunalt tilsette og andre samarbeidsaktørar. Ved å samstille kvarandre gjennom felles kurs og kompetanseaukande aktivitetar sørger me for jamnt og aukande kunnskapsnivå på tvers av kommunane. Gjennom året organiserer og deltek kommunalt tilsette og andre tilknytta medlemmer på kurs, workshops konferansar som sørger for  kompetanseheving innan felt retta mot barn og ungdom. Kursa er rabatterte eller gratis for medlemmer.

Samarbeidet vert organisert som  ein prosjektorganisasjon med ei styringsgruppe, ei grunnskulegruppe, ei barnehagegruppe, ei vaksenopplæringsgruppe, ei kulturskulegruppe samt leiarfora for PPT. Utover dette vert det oppretta ulike prosjektgrupper/nettverk/utval etter behov. Kommunane skiftar på å ha sekretariat og leiing – frå og med januar 2023 har Sveio kommune leiinga ved styreleiar Elisabeth Nygaard. Sekretariatet ligg i Sveio.

Retningsliner FOS 

STYRINGSGRUPPA

Samansetjing: Ein fast representant frå leiargruppa i kvar kommune  med ansvar for oppvekstområdet. Styringsgruppa sine medlemmer har ikkje varafolk.

Oppgåver: Styringsgruppa skal ha det overordna ansvaret for all verksemd i FOS og samordna det dei andre gruppene arbeider med. Herunder ligg og økonomisk ansvar for verksemda. Styringsgruppa kan oppretta nye undergrupper ved behov. Alle nye ad-hoc grupper eller nettverk skal godkjennast av Styringsgruppa.

Leiing: Leiarfunksjonen i Styringsgruppa skal rullerast med 2 års funksjonstid.

Leiing av FOS skiftar slik mellom kommunane:
Kvinnherad – Bømlo – Stord – Sveio – Fitjar – Etne.

Leiar/nestleiar representerer FOS i AU hos Fylkesmannen si Utdanningsavdeling. Leiar/nestleiar representerer og regionen i andre samarbeidsfora.

Dei ulike leiarfora og samarbeidspartane møter etter behov med 1 representant kvar. Representantar for Statsforvaltaren i Vestland, HSH, Fylkeskommunen, vidaregåande skule og PPT møter etter avtale, eller når det er aktuelle saker.

Styringsgruppa er nå samansett slik (berre dei som møter fast):

Elisabeth Nygaard, leiar– Sveio
45 27 04 02

Mona Rasmussen Sævik, nestleiar – Etne
53 75 80 26

Heidi Anita Solheim – Kvinnherad
Tlf. 48 89 56 33

André Sæthre – Fitjar
40 04 32 30

Bjørn Håvard Bjørklund – Bømlo
53 42 30 54

Mariann Jacobsen Hilt – Stord,
53 49 66 63

Utviklingsrettleiar- Hege H. Steindal. Mob. 93832 432.

GRUNNSKULEGRUPPA

FOS er ein organisasjon som omfattar kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio i Sunnhordland. Hovudmål for FOS er å samarbeida om oppgåver som vert løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå.

Vår hovudoppgåve er kompetanseheving for våre kommunalt tilsette og andre samarbeidsaktørar. Ved å samstille kvarandre gjennom felles kurs og kompetanseaukande aktivitetar sørger me for jamnt og aukande kunnskapsnivå på tvers av kommunane. Gjennom året organiserer og deltek kommunalt tilsette og andre tilknytta medlemmer på kurs, workshops konferansar som sørger for  kompetanseheving innan felt retta mot barn og ungdom. Kursa er rabatterte eller gratis for medlemmer.

Samarbeidet vert organisert som  ein prosjektorganisasjon med ei styringsgruppe, ei grunnskulegruppe, ei barnehagegruppe, ei kulturskulegruppe samt leiarfora for PPT. Utover dette kan det opprettast ulike prosjektgrupper/nettverk/utval etter behov. Kommunane skiftar på å ha sekretariat og leiing – frå og med januar 2019 har Kvinnherad leiinga ved styreleiar Anne Sofie Bjelland Kjeka. Sekretariatet ligg i Sveio.

Retningsliner FOS 

GRUNNSKULEGRUPPA

Samansetjing:

Skulefagleg rådgivar frå kvar kommune. Grunnskulegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk.

Oppgåver:

Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning og vidareutdanning innanfor grunnskule og vaksenopplæring . Grunnskulegruppa skal og på oppdrag eller etter avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av andre kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak. Saman med representantar for FOS-kommunane, har og gruppa ansvar for regionale tiltak innan Den kulturelle skulesekken (DKS)i Hordaland.

Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år om gangen.

2022/2023 er Grunnskulegruppa slik samansett:

Kristine Sætre, leiar – Bømlo
53 42 30 66
kristine.saetre@bomlo.kommune.no

Eva Refvik, nestleiar – Kvinnherad
99 56 23 07
eva.refvik@kvinnherad.kommune.no

Petter Steen– Sveio
53 74 80 94
petter.steen@sveio.kommune.no

Dagfinn Garnes-Johnsen – Etne
53 75 81 25
dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no

Mone Nilsen, leiar – Fitjar
97 08 95 98
moni@fitjar.kommune.no

Siri Marie Erland– Stord
91 15 04 00
siri.marie.erland@stord.kommune.no

Hege H. Steindal, Utviklingsrettleiar – FOS
938 32 432
hege.steindal@sveio.kommune.no

BARNEHAGEGRUPPA

Samansetjing: Barnehagefagleg rådgivar frå kvar kommune. Barnehagegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk

Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning innanfor barnehagesektoren. Barnehagegruppa skal og på oppdrag eller etter avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak.

Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år om gangen.

Desse er med i Barnehagegruppa :

Signy Aa. Prestnes, leiar – Kvinnherad
91 64 33 79
signy.aarre.prestnes@kvinnherad.kommune.no

Mone Nilsen, nestleiar – Fitjar
97 08 95 98
moni@fitjar.kommune.no

Gunnhild Staupe  – Sveio
99 61 96 74
gsaks@sveio.kommune.no

Kristin Skare– Bømlo
95 75 01 51
kristin.skare@bomlo.kommune.no

Dagfinn Garnes Johnsen– Etne
53 75 81 25
dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no

Ragnhild Storebø – Stord
53 49 69 14
ragnhild.storeboe@stord.kommune.no

Hege H. Steindal, Utviklingsrettleiar – FOS
938 32 432
hege.steindal@sveio.kommune.no

KULTURSKULEGRUPPA

Samansetjing: Kulturskulerektor frå kvar kommune. Kulturskulegruppa sine medlemmar har ikkje varafolk.
Oppgåver: Gruppa skal kartlegge trong for, ta initiativ til, samt arrangere kurs innanfor kulturskulesektoren. Kulturskulegruppa skal og på oppdrag eller avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av andre kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak.
Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år av gongen og står sjølv for møteinnkalling og referat.

2018/2019 er Kulturskulegruppa slik samansett:

Håvard Kroka, leiar – Fitjar
90 87 55 94
hakr@fitjar.kommune.no

Stein Høyland, nestleiar – Bømlo
92 86 52 83
stein.hoyland@bomlo.kommune.no

Torbjørn Reiso– Etne
torbjorn.tveita.reiso@etne.kommune.no

Kirill Zimin – Kvinnherad
45 66 58 92
kirill.zimin@kvinnherad.kommune.no

Gareth Whittaker– Stord
gareth.whittaker@stord.kommune.no

Pål Jøsok – Sveio
90 11 65 25
paal.josok@sveio.kommune.no

Yngve Nikolaisen- Tysnes

yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no

Kontaktinfo

FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Mob: +47 93832432

E-post: hege.steindal@sveio.kommune.

Hege H. Steindal, Utviklingsrettleiar – FOS
938 32 432
hege.steindal@sveio.kommune.no

Kontaktinfo

FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Mob: +47 93832432

E-post: hege.steindal@sveio.kommune.no