Munnleg eksamen

Dette er ei oversikt over sentrale datoar for avviklinga av munnleg- og munnleg-praktisk eksamen i FOS- skulane. Sida vert oppdatert etter kvart som datoane vert opplyste frå udir.

FOS har kvart år bruk for ca. 100 sensorar. Det er viktig at skulane rekrutterer minst like mange sensorar som ein treng sjølv.

Oppdaterte endringar finn de på Udir sine sider .  Dette rundskrivet er og viktig å setja seg inn i (Individuell vurdering Udir-2-2020).

Nedanfor er skissert prosedyren ein nå skal følgja i FOS (skal reviderast hausten 2022):

  • 19. august: FOS sender mail til skulane om vekenummer for eksamen.
  • 1. september : Skulane melder inn tal på kor mange eksterne sensorar dei treng (ikkje namn).
  • 1. oktober:  Skulane får tildelt endeleg dato for munnleg eksamen – sjå aktuelle datoar nedanfor.
  • 15. februar: Skulane melder inn namn på sensorar/fag – minst ein meir enn ein sjølv treng! Oppmeldingsskjema: https://fos-sunnh.no/wp-content/uploads/2022/07/oppmeldingsskjema-revidert-003.doc
  • 1. april: Skuleeigar får tildelt sensorar

For vidare prosedyre/tidspunkt – Ny instruks kjem i august 2022.

  • Munnleg eksamen 2022 blir avvikla:
  • Datoar for gjennomføring 2022: 

Andre aktuelle datoar:

  • ?.juni: Sensorsamling skriftleg eksamen – Bergen. Arrangør/ansvarleg  samlinga er Fylkesmannen i Vestland.

Kjelder:

Forskrift til opplæringslova – Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring – Lovdata

Rundskriv om individuell vurdering Udir-2-2020: Individuell vurdering Udir-2-2020

Udir- Regler for muntlig- og muntlig-praktisk- eksamen: Regler for muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen (udir.no)