Munnleg eksamen

FOS har kvart år bruk for ca. 100 sensorar. Rekruttering av minst like mange sensorar som ein treng sjølv, er eit must.

Oppdaterte endringar finn de på Udir sine sider –  Dette rundskrivet er og viktig å setja seg inn i!
(Udir-02-2014 – Lokalt gitt muntlig eksamen)

Nedanfor er skissert prosedyren ein nå skal følgja i FOS (endringa pr 18.3.2014):

15. august: FOS sender mail til skulane om vekenummer for eksamen.

1. september : Skulane melder inn tal på kor mange eksterne sensorar dei treng (ikkje namn)

1. oktober:  Skulane får tildelt endeleg dato for munnleg eksamen – sjå aktuelle datoar nedanfor.

15. februar: Skulane melder inn namn på sensorar/fag – minst ein meir enn ein sjølv treng! oppmeldingsskjema revidert 

1. april: Skuleeigar får tildelt sensorar

For vidare prosedyre/tidspunkt – sjå FOSinstruks (oppdatert 20.04.2021)

Munnleg eksamen 2021 blir avvikla over 3 dagar i veke 23 og 24.

Datoar for gjennomføring 2021:

Onsdag 9. juni: Fitjar og Kvinnherad

Torsdag 10. juni: Bømlo og Etne

Tysdag 15. juni: Stord og Sveio

Oppmeldingsskjema kan lastast ned her eller nedanfor.

Andre aktuelle datoar:

?.juni: Sensorsamling skriftleg eksamen – Bergen

Arrangør/ansvarleg  samlinga er Fylkesmannen i Hordaland.

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3
Rundskrivet klargjør bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Rundskrivet gjelder så langt det passer for tilsvarende bestemmelser i forskrift til privatskoleloven kapittel 3