Andre utval

–  Eksamensgruppa – har representantar for alle kommunane. Til vanleg to møte årleg. Har m.a. laga regionale og lokale  instruksar som styrer avviklinga av munnleg eksamen. Rapporterer til grunnskulegruppa

– Utdanningsvalgruppe – ei gruppe på 4 som i hovudsak førebur rådgivarnettverka i regionen. Tett samarbeid  med Senter for Yrkesrettleiing (SYR) i Bergen. Rapporterer til grunnskulegruppa

– Tilsynsgruppa – har 2-4 representantar frå kvar av dei 6 FOS kommunane. Syter for gjennomføring av tilsyn med barnehagar. Gruppa har eit evalueringsmøte pr år. Les meir om tilsynet her.

– Vaksenopplæringsgruppa – har representantar for alle kommunane.